skip to Main Content
64 82 29 90 Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

§ 1. Navn og status.

Skolens navn er Otterup Produktionshøjskole.

Stk.2.
Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, jfr. Lov om produktionsskoler, § 5 (Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler nr. 785

af 6. juli 2006). Skolens hjemsted er Nordfyns kommune.

 

§ 2. Skolens formål.

I henhold til § 1 i Lov om produktionsskoler er skolens formål at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Skolens primære målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

 

§ 3. Fysiske rammer. 

Skolen har tilholdssted på adressen Ørkebyvej 11 i Otterup, Nordfyns kommune.

 

§ 4. Skolens ledelse.

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, jfr. Lovens § 6, og den daglige administration varetages af skolens leder, der tillige har det pædagogiske ansvar, jfr. Lovens § 7.

Stk. 2.
Hvad angår Bestyrelsens opgaver henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser herom i produktionsskoleloven.

 

 § 5. Bestyrelsens sammensætning og funktion.

Bestyrelsen udpeges eller vælges således:

2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen i Nordfyns kommune blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

1 medlem udpeget af kommunalt politisk udvalg i Nordfyns kommune under LO Odense.

1 medlem udpeget af DA Nordfyn.

1 medlem udpeget af og blandt produktionshøjskolens medarbejdere.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

Deltagernes råd, jfr. Lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til Bestyrelsen uden stemmeret, jfr. Lovens § 6, stk. 2.

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af Bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af Bestyrelsen, jfr. Lovens § 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, jfr. Lovens § 6, stk. 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved afgørelser af særlig spørgsmål, herunder om ændring af vedtægter, skolens ophør, særlige køb og salg og pantsætning af fast ejendom og indgåelse af andre væsentlige købs- eller lejekontrakter, kræves dog 2/3 flertal.

Alene Bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmerne og deltagernes repræsentant kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller dele heraf. Bestyrelsen kan fastsætte generelle regler herom i sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Protokollen skal tillige indeholde oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse, og den skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som her deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde bestemmelse om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Skolens leder er sekretær for Bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.

Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Bestyrelsens opgaver omfatter desuden ansættelse og afskedigelse af skolens leder. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens medarbejder efter indstilling fra skolens leder.

I tilfælde af stemmelighed i Bestyrelsen er formandens, og ved dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

 

§ 6. Skolens forpligtelser.

Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, med mindre andet er bestemt i produktionsskoleloven eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de på skolen påhvilende forpligtigelser.

Der kan ydes vederlag til formanden og næstformanden i henhold til lovens § 6 stk. 6,2 af skolens midler. Vederlag kan ydes med beløb op til kr. 20.000,- pr. kalenderår til formanden og op til kr. 10.000,- til næstformanden. De anførte maksimale beløb er grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler.

Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd.

 

§ 7. Økonomi, budget og regnskab.

Skolens midler må alene komme dens undervisningsvirksomhed til gode.

Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Grundtilskuddet ydes fra Nordfyns kommune.

Skolens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Skolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsens videre behandling.

Årsregnskabet for skolen skal revideres af en statsautoriseret revisor.

Årsregnskabet opstilles og revideres efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

 

§ 8. Vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om vedtægtsændring træffes med et flertal på 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og skal vedtages på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Ændringer af vedtægter skal godkendes af den grundtilskudsydende kommunalbestyrelse.

 

§ 9. Ophør.

Beslutning om skolens ophør træffes af Bestyrelsen, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne på to hinanden følgende møder stemmer for dette. Disse bestyrelsesmøder skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af skolens ophør overgår den del af skolens faste ejendom og inventar, der har været stillet til rådighed for skolen, til Nordfyns kommune.

Eventuelle overskydende midler, herunder inventar m.v. skal efter kommunalbestyrelsens godkendelse anvendes til beslægtede formål.

Bestyrelsen skal, ved skolens ophør, fungere videre indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

 

Således vedtaget af Bestyrelsen for Otterup Produktionshøjskole.

Således godkendt af Nordfyns kommunalbestyrelse

Back To Top