skip to Main Content
64 82 29 90 Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

Udslusningsstrategi for Otterup Produktionshøjskole.

 

Udfærdiget i medfør af Lov om Produktionsskoler, jf Lovbekendtgørelse nr. 688 af 220611 § 6, stk 8.

 

Målet er at skolens elever udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer, så de kan blive klar til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, arbejde eller andre relevante forløb.

 

En forudsætning for at sikre en god udslusning er at arbejdet i dagligdagen fungerer, derfor handler det om at sikre vi gør som vi siger vi gør. Skolens mål er at være den institutionelle ramme for individuelle uddannelsesforløb med et praktiks fagligt udgangspunkt.

 

Udslusning fra Otterup Produktionshøjskole foregår altid i samarbejde med eleven, værkstedslæreren, forældre og UU-vejleder. I de tilfælde, hvor eleven ikke har en plan efter produktionsskolen, indkaldes UU-vejlederen til et møde senest 3 måneder før endt ophold til en fælles partssamtale om alternative muligheder.

 

Otterup Produktionshøjskole tilskynder eleverne til at komme i praktik. Eleven har mulighed får at komme i praktik i offentlige og private virksomheder i op til 4 uger pr. halvår. Praktikkens formål er at afprøve elevens modenhed til at komme på arbejdsmarkedet, afprøve et specifikt fagområde eller skabe kontakt eleven og virksomheden imellem.

 

Værkstederne på Otterup Produktionshøjskole arrangerer selv virksomhedsbesøg, hvor man for indsigt i, hvordan arbejdet foregår på en ordinær arbejdsplads. Virksomhedsbesøg kan planlægges både med henblik på oprettelse af praktikpladser og mulighed for afprøvning i forhold til EGU og STU uddannelser.

 

Skolens vejleder og eleven har i enkelte tilfælde mulighed for en mere ”håndholdt” vejledning og afklaring. Det kan indeholde kontakt til kontaktpersoner, forældre, sagsbehandler, mentor, psykolog og andre støttepersoner.

 

Alle deltagere har en forløbsplan som i princippet starter den dag, eleven optages på Otterup produktionshøjskole. I forløbsplanen nedskrives aftaler om de konkrete mål vedrørende uddannelse og arbejde, samt planen for at nå målet.

 

Det er altid en individuel vejledning som tager udgangspunkt i,

 • Møder eleven til tiden,
 • Er der tale om et ærligt og reelt uddannelses / jobønske eller er det afklaring,
 • Drøftelse af elevens personlige og sociale kompetencer i forhold til begå sig i uddannelse eller på en arbejdsplads,
 • Elevens faglige kompetencer,
 • Elevens evne til at indgå i fællesskaber med andre elever.

 

Eleverne tilbydes undervisning i dansk og matematik samt almene relevante områder som økonomi, teori og førstehjælp i forbindelse med kørekort og målrettede forløb med henblik på en bestemt erhvervsuddannelse.

 

3 måneder efter at eleven er stoppet, tager skolen kontakt til virksomheden / uddannelses -institutionen som opfølgning på eleven.

 

Skolens udslusningsresultater fremlægges i Bestyrelsen i forbindelse godkendelse af skolens regnskab. I den forbindelse skal man være opmærksom på, virkeligheden på Otterup Produktionshøjskole på forskellige områder er lokal tilpasset og derfor vanskelig sammenligning med andre skoler. Det drejer sig om,

 

 • At der ikke findes lokale uddannelsesinstitutioner på Nordfyn,
 • At de lokale transportmuligheder stiller store krav til de unge, når de skal transportere sig på uddannelse.
 • At butik og erhvervslivet er meget koncentreret omkring Otterup, Bogense og Søndersø.
 • At der i Nordfyns kommune er to produktionshøjskoler som har til hensigt at være supplerende til hinanden og ikke i ”konkurrence” om de samme elever.

Det er skolens målsætning, at mindst 50 % af de elever som udmeldes fra skolen, starter på en uddannelse eller arbejde. For andre elever vil udskrivning til VUC, AVU, STU, TAMU, behandling er at betragte som positivt udslusning.

 

Umiddelbart efter eleven er stoppet på Otterup Produktionshøjskole fremsendes kompetencebevis til eleven.

Otterup Produktionshøjskole

Udslusning

Udslusningsstrategi for Otterup Produktionshøjskole.

 

Udfærdiget i medfør af Lov om Produktionsskoler, jf Lovbekendtgørelse nr. 688 af 220611 § 6, stk 8.

 

Målet er at skolens elever udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer, så de kan blive klar til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, arbejde eller andre relevante forløb.

 

Udslusning fra Otterup Produktionshøjskole foregår altid i samarbejde med eleven, værkstedslæreren, forældre og UU-vejleder. I de tilfælde, hvor eleven ikke har en plan efter produktionsskolen, indkaldes UU-vejlederen til et møde senest 3 måneder før endt ophold til en fælles partssamtale om alternative muligheder.

 

Otterup Produktionshøjskole tilskynder eleverne til at komme i praktik. Eleven har mulighed får at komme i praktik i offentlige og private virksomheder i op til 4 uger pr. halvår. Praktikkens formål er at afprøve elevens modenhed til at komme på arbejdsmarkedet, afprøve et specifikt fagområde eller skabe kontakt eleven og virksomheden imellem.

 

Værkstederne på Otterup Produktionshøjskole arrangerer selv virksomhedsbesøg, hvor man for indsigt i, hvordan arbejdet foregår på en ordinær arbejdsplads. Virksomhedsbesøg kan planlægges både med henblik på oprettelse af praktikpladser og mulighed for afprøvning i forhold til EGU og STU uddannelser.

 

Skolens vejleder og eleven har i enkelte tilfælde mulighed for en mere ”håndholdt” vejledning og afklaring. Det kan indeholde kontakt til kontaktpersoner, forældre, sagsbehandler, mentor, psykolog og andre støttepersoner.

 

Det er altid en individuel vejledning som tager udgangspunkt i,

 • Møder eleven til tiden,
 • Er der tale om et ærligt og reelt uddannelses / jobønske eller er det afklaring,
 • Drøftelse af elevens personlige og sociale kompetencer i forhold til begå sig i uddannelse eller på en arbejdsplads,
 • Elevens faglige kompetencer,
 • Elevens evne til at indgå i fællesskaber med andre elever.

 

Eleverne tilbydes undervisning i dansk og matematik samt almene relevante områder som økonomi, teori og førstehjælp i forbindelse med kørekort og målrettede forløb med henblik på en bestemt erhvervsuddannelse.

 

3 måneder efter at eleven er stoppet, tager skolen kontakt til virksomheden / uddannelses -institutionen som opfølgning på eleven.

 

Umiddelbart efter eleven er stoppet på Otterup Produktionshøjskole fremsendes kompetencebevis.

Dersom eleven har været i jobbet 3 mdr. indenfor 4 mdr. efter at have forladt Otterup Produktionshøjskole, modtager skolen udslusningstaxameter fra Ministeriet efter gældende regler. Kontoret sørger for opfølgningen af elever ved at fremsende skemaer til elevens nuværende job eller uddannelse

Vejledning

Skolen har ansat en vejleder som sammen med faglæreren følger eleverne gennem hele produktionsskoleforløbet. Vejledning skal være med til at nå det mål at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kompetencebevis

De elever der har været indskrevet på skolen har krav på et kompetencebevis i forhold til de faglige kompetencer eleven har opnået, Beviset udarbejdes når faglæreren har det afsluttende møde med eleven inden de slutter deres ophold. Eleven kan vælge at frasige sig beviset, i disse tilfælde skal Otterup Produktionshøjskole indberette det til Ministeriet.

Back To Top